Gübre İhracatı Hakkında Yönetmelik

 

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 04/05/2004

    Resmi Gazete No: 25452

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, toprakların fiziksel ve kimyasal yapısının iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerinin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzı ile kayıt edilmesine ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartları karşılayan ürünleri kapsar. Ayrıca bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen veya ithal edilen gübrelerin organik tarımda kullanılıp kullanılamayacağı "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre belirlenir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 441 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen ;

    a- Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    b- TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

    c- KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

    d- TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

    e- İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

    f- Yetkili Kurul: Bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek gübreler için TÜGEM'e müracaatta bulunan firma taleplerini değerlendirmek üzere; Bakanlık koordinatörlüğünde, ilgili TÜGEM Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili Daire Başkanı ve Şube Müdürü, KKGM'den ilgili Daire Başkanı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve TSE'den birer kişinin katılımı ile oluşturulan kurulu,

    g- Analiz Kuruluşları: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünlere ait piyasa ve şikayet denetimlerinde alınacak numunelerin analiz ve deneyleri, Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesi hükmüne göre her yıl Bakanlıkça yayımlanan Tebliğde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait laboratuarları,

    h- Referans Kuruluşları: Analiz kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi halinde, hakem kuruluş olarak görev yapacak laboratuarlar; KKGM'ne bağlı Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü laboratuarlarını,

    ı- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartları karşılayan ve ithal edilerek piyasaya arz edilecek ürünleri, gümrük girişlerinde Bakanlık adına uygunluk değerlendirmesine tabi tutan TSE' yi,

    j- Ağır Metal: Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Civa (Hg) ve Krom (Cr) gibi ağır metaller toprağa verildiğinde uzun süre topraktaki mevcudiyetini koruyan, insan ve hayvan bünyesinde birikim yapmak sureti ile sağlığı olumsuz yönde etkileyerek çevre kirliliğine neden olan elementleri,

    k- Organik Azot: Kimyasal yöntemlerle üretilen organik azot dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerden oluşan veya mineralizasyon prosesine tabi tutulmadan direkt olarak bu ürünlerden türeyen azotu,

    l- Organik Madde: Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerde biyolojik kaynaklı organik karbonu, toprak düzenleyicilerde ise doğasından kaynaklanan yapıyı,

    m- Organik Gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelterek bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, canlılara ait (bitki, hayvan vb) atıklardan veya yan ürünlerinden hazırlanan ürünleri,

    n- Organomineral Gübreler: Bir veya birden fazla organik ürünün bir veya birden fazla tekli, kompoze, ikincil veya mikro bitki besin maddeli kimyevi gübreler ile reaksiyonu veya karışımı ile elde edilen gübreleri,

    o- Özel Gübreler: Kimyevi gübrelerin fosil esaslı organik materyallerle kaplanması veya karışımı sonucu elde edilen gübreler, vinas ve sıvı deniz yosununu,

    p- Toprak Düzenleyiciler: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik, mineral veya organomineral formdaki materyalleri,

    r- Mikrobiyal Gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin elementlerinin topraktan alınmasında rol oynayan canlı mikroorganizmaların tarımsal üretimde kullanılmak üzere hazırlanan ticari formülasyonlarını,

    s- Enzim İçeren Organik Gübreler: Bitki hücre duvarlarında bulunan proteinleri, yağları, nişastaları, selülozları v.b parçalayarak bitki tarafından alınmasını kolaylaştıran ürünleri,

    t- Bitki Besin Maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi mikro bitki besin maddelerini,

    u- MPN (most probable number): En muhtemel sayıyı (EMS),

    v- cfu/ml (colony forming units/ml): Mililitrede koloni oluşturan hücre sayısını,

    y- Simbiyotik: Simbiyotik ortak yaşamda karşılıklı fayda sağlanan beraberliği,

    z- Asimbiyotik: Simbiyotik olmayan beraberliği,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar

    Ağır Metal Sınırları

    Madde 5 - Çevre, insan ve hayvan sağlığını korumak amacı ile bu Yönetmelikte ifade edilen organik muhtevadaki ağır metal oranları kuru maddede mg/kg (ppm) cinsinden aşağıdaki değerleri geçemez.

    KadmiyumKadmiyum (Cd)(Cd) : 3: 3

    BakırBakır (Cu)(Cu) : 450: 450

    NikelNikel (Ni)(Ni) : 120: 120

    KurşunKurşun (Pb)(Pb) : 150: 150

    ÇinkoÇinko (Zn)(Zn) : 1100: 1100

    CivaCiva (Hg)(Hg) : 5: 5

    KromKrom (Cr)(Cr) : 270: 270

    Yukarıda belirtilmeyen ve zararlı olabileceği bilimsel verilerle sonradan ortaya konan ağır metaller için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ortak kodeks alimentarius kriterlerine uyulur.

    Sağlık Parametreleri

    Madde 6 - Hayvansal orijinli hammaddeler kullanılarak elde edilen organik gübrelerdeki zararlı mikroorganizma seviyeleri aşağıdaki değerleri geçemez.

    Dışkı mikrobuDışkı mikrobu : 1.0x103 hücre/g: 1.0x103 hücre/g

    Toplam bakteri (Anaerop, Mikroaerofil)Toplam bakteri (Anaerop, Mikroaerofil) : 1.0x103 hücre/g: 1.0x103 hücre/g

    Toplam aerobik mikroorganizmalarıToplam aerobik mikroorganizmaları : Yok (5cfu/ml): Yok (5cfu/ml)

    Enterobactericea grubu bakterilerEnterobactericea grubu bakteriler :

    3cfu/ml: <3cfu/ml

    Toplam laktoz pozitif bakterilerToplam laktoz pozitif bakteriler :

    1cfu/ml: <1cfu/ml

    Escherichia coliEscherichia coli : Yok: Yok

    Clostridium sppClostridium spp :

    2cfu/ml: <2cfu/ml

    Salmonella sppSalmonella spp : Yok: Yok

    Mycobacterium sppMycobacterium spp : Yok: Yok

    Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus : Yok: Yok

    Bacillus anthracisBacillus anthracis : Yok: Yok

    Bacillus cereusBacillus cereus : Yok: Yok

    Toplam flaman fungus ve mayalarToplam flaman fungus ve mayalar :

    3cfu/ml: <3cfu/ml

    (Değişik fıkra: 09/01/2006-26048 S.R.G. Yön/1.mad) Hayvansal orijinli organik gübrelerin mikrobiyolojik içerikleri analiz edilerek, potansiyel risk taşıyan mikroorganizmaların seviyeleri belgelenecektir. Yukarıda belirtilmeyen ve zararlı olabileceği bilimsel verilerle bilahare ortaya konan mikroorganizmalar ve seviyeleri için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ortak kodeks alimentarius kriterlerine uyulur. Ayrıca hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan hammaddelerde ve mamul ürünlerde kalay elementi için maksimum 10 mg/kg (ppm) olduğu kimyasal analizler ile belgelenir.

    İthalatçı firmaların ithal edilerek piyasaya arz edecekleri hayvansal orijinli organik gübrelerin "BSE' den ve ihbarı mecburi salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan hastalıklarından" ari olduğuna dair onaylı belgeyi, ihracatçı ülkenin yetkili makamlarından temin ederek TÜGEM' e vermek zorundadırlar.

    Mikrobiyolojik Parametre

    Madde 7 - Organik gübreler herhangi bir zararlı mikroorganizma içermemeli ve bu durum mikrobiyolojik analizlerle belgelenmelidir. Hayvansal orijinli organik gübrelerde mikrobiyolojik analizler yapılırken 6'ncı maddedeki parametreler esas alınmalıdır.

    Organik ve mikrobiyal gübrelerde simbiyotik (Rizobium spp.) ve zararlı olmayan asimbiyotik (serbest yaşayan bakteriler, mavi yeşil algler, mikoriza mantarları vb.) bulunabilir. Üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünün içeriğindeki mikroorganizmaların cinsleri ve miktarları beyan edilmelidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Üretim

    Üretim İzni

    Madde 8 - Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünleri üretmek isteyen firma üretim izni alabilmek için, bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle TÜGEM' e müracaat eder.

    a) Ayrıntılı Üretim Prosesi: Gizliliği muhafaza edilmek kaydıyla, üretim metotları, kullanılan hammaddeler ve üretimde yapılan fiziksel, kimyasal ve ısıl işlemler ile varsa mikrobiyal katkılar ayrıntılarıyla belirtilecektir.

    b) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporu. Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde ilgili il müdürlüğünün uygun görüşü.

    c) (Değişik bend: 09/01/2006-26048 S.R.G. Yön/2.mad) Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi. Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği veya Belediye Başkanlıklarınca düzenlenen Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Belgesi, bu belgenin alınamadığı Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan işyerleri için ise Organize Sanayi Bölgelerinin Yönetim Birimlerince verilen belge veya olumlu raporu.

    d) Deneme Raporları: Varsa, ürünün verimlilik denemeleri için yapılmış çalışmalar, testler ve uygulama süresince edinilen deneyimler ile bunları yapan kuruluş hakkında bilgi verilecektir. Eğer denemelerin sonuçları yayınlanmış ise bu yayının bir örneği müracaat formuna eklenir. Genel kural olarak ürünün verimli ve doğru kullanım süresi, uygulama dozları, tarımsal işlemlerin belirtilmesi ve başarılı olmuş tarımsal denemelere uygun olarak belirlenmiş toprak işleme yöntemleri de belirtilir.

    Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek ürünlere ait belgeler değerlendirilmek üzere Yetkili Kurul'a sunulur. Yetkili Kurul'ca düzenlenecek rapora istinaden TÜGEM tarafından üretim izni verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İthalat

    İthalat İzni

    Madde 9 - Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlere ithalat ön izin belgesi düzenlenebilmesi için, kişi veya kuruluş ürünün menşei, miktarı, türü ile ihracatçı ülkedeki ticari ismini belirtir imzalı ve kaşeli dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler ile TÜGEM' e müracaat eder.

    a) Proforma fatura,

    b) Ağır metal analizini de içerecek şekilde tanzim edilen analiz raporunun aslı veya onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

    c) (Değişik bend: 09/01/2006-26048 S.R.G. Yön/3.mad) Hayvansal orijinli materyallerden üretilmiş ise 6 ncı maddedeki parametreleri içeren analiz sertifikası, Bitkisel orijinli materyallerden üretilmiş gübre ısıl işlem, sterilizasyon, dezenfeksiyon ya da yüksek sıcaklık gibi işlemlere tabi tutulduğu üretim prosesinde belirtilmiyorsa, Ürünün 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa uygunluğu için Bitki Sağlık Sertifikasının onaylı sureti ile Türkçe tercümesi (sağlık sertifikası ürünlerle beraber geliyorsa fiili ithalatı müteakiben onaylı bir örneğinin TÜGEM' e ibraz edileceğine dair taahhütname)

    d) Üretim prosesinin (ürünün bünyesine zenginleştirmek amacıyla katılan her türlü madde ayrıntılı biçimde belirtilmelidir) aslı veya onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

    e) Ürünün menşei ülkede organik gübre olarak üretildiğinin ve pazarlandığına dair belge,

    f) İthal edilecek ürünün sadece tarımsal amaçla kullanılacağına veya satılacağına dair taahhütname.

    Belgelerin incelenmesinden sonra TÜGEM' ce ithalat ön izin belgesi düzenlenir. Ön izin yazısı;

    1- İthalatın yapıldığı ilin Gümrük Başmüdürlüğüne,

    2- İthalatın yapıldığı gümrüğün bulunduğu İl Müdürlüğüne,

    3- İthalatı yapan firmaya,

    4-Ürünün Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla Bakanlığımız Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan TSE' ne,

    5-Ürünün 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununa uygunluğunun denetimi için KKGM' ne yazılır.

    İthal edilecek organik ürün, içerik itibarıyla 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken ürün olması halinde, ithalatın yapılacağı gümrüğe en yakın KKGM' ne bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü ile Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğü Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliğindeki esaslara göre numune alır. Alınan numunenin temsil ettiği ürünün Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için bir örneğini de Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (TSE) ye gönderir. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşundan gelecek analiz sonucu ile Zirai Karantina Müdürlüğü ve/veya Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunun Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde KKGM' ce ithalatına nihai izin verilir.

    İthal edilecek organik ürün, içerik itibarıyla 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu kapsamında değerlendirilmemesi gereken ürün olması halinde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (TSE) ce numune alınır. Alınan numunenin, temsil ettiği ürünün Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için gerekli analizleri yapar veya yaptırır. Analiz sonuçlarının Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunca (TSE) ithalatına nihai izin verilir.

    İthal edilecek organik ürünün yapılan analizleri sonucunda Yönetmelik kriterlerine uygun bulunmaması halinde ithalatçı firma 15 gün içerisinde analiz sonucuna itiraz edebilir. Bu durumda KKGM' ne bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü, Veteriner Tahaffuzhane ve Gümrük Müdürlüğü ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu yaptığı veya yaptırdığı analizi yenilemek zorunda olup, çıkan sonuç nihaidir. İthal edilecek organik ürünün yapılan analizleri sonucunda Yönetmelik kriterlerine uygun bulunmaması halinde Ülkemize girişine müsaade edilmez.

    İthalatçı firma, ithal tarihinden itibaren ithalatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzunun ilgili yerlerden onaylı nüshasının birer suretini en geç 15 gün içinde TÜGEM' e ve firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne teslim eder. Firma ithalat tamamlandıktan sonra ithalat ön izin belgesinin aslını da TÜGEM' e iade eder.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İhracat

    İhracat İzni

    Madde 10 - (Değişik Madde: 01/03/2007 - 26449 S.R.G Yön/1.md.)

    Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlere ihracat ön izni alabilmek için kişi/kuruluş; dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler ile TÜGEM'e müracaat eder:

       a) Sipariş mektubunun aslı veya firma tarafından onaylanmış sureti.

       b) İhraç edilecek ürüne ait analiz raporunun aslı veya firmaca onaylı sureti.

       c) İthalatçı ülkece istenen belgelerin birer sureti.

       ç) Firma; ihraç edilecek ürünün tip ismi, miktarı ve hangi ülkeye ihraç edileceğini belirtir dilekçe.

       TÜGEM, ibraz edilen belgeleri inceleyerek ihracat ön izin belgesi düzenler. Ön izin yazısı;

       1- İhracatın yapıldığı ilin gümrük başmüdürlüğüne,

       2- İhracatın yapıldığı gümrüğün bulunduğu il müdürlüğüne,

       3- İhracatı yapan firmaya,

       yazılır.

       İhracatçı firma, ihraç tarihinden itibaren ihracatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesi ve gümrük makbuzunun ilgili yerlerden onaylı nüshasının birer suretini en geç onbeş gün içinde TÜGEM'e ve firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne ibraz eder. Firma ihracat tamamlandıktan sonra ihracat ön izin belgesinin aslını da TÜGEM'e iade eder.

    ALTINCI BÖLÜM: Piyasaya Arzı

    Lisans ve Tescil Belgesi

    Madde 11 - Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünleri üreten veya ithal eden firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacıyla 30 gün içinde Lisans Belgesi, üreterek veya ithal ederek piyasaya arz ettiği her ürün için ise Tescil Belgesi almakla mükelleftirler.

    Lisans Belgesi almak için aşağıdaki belgelerle TÜGEM' e müracaat edilir.

    a) Bu Yönetmeliğin EK-IX unda yer alan Lisans Müracaat Formu,

    b) Ticaret Odası Sicil Kaydı,

    c) Onaylı Vergi Levhası.

    Tescil Belgesi almak için aşağıdaki belgelerle TÜGEM' e müracaat edilir.

    a) Bu Yönetmeliğin EK-X unda yer alan Tescil Müracaat Formu,

    b) Ağır metalleri de içerecek şekilde (Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesi hükmüne göre her yıl Bakanlıkça yayımlanan Tebliğde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilere ait laboratuarlar ile gerekli analiz ve deneyleri yapabilecek teknolojik ve bilimsel altyapıya sahip kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilere ait laboratuarlarca) düzenlenmiş analiz raporu,

    c) (Değişik bend: 09/01/2006-26048 S.R.G. Yön/4.mad) Hayvansal orijinli materyallerden üretilmiş ise 6 ncı maddeki parametreleri içeren analiz sertifikası, Bitkisel orijinli materyallerden üretilmiş gübre ısıl işlem, sterilizasyon, dezenfeksiyon ya da yüksek sıcaklık vb. gibi işlemlere tabi tutulduğu üretim prosesinde belirtilmiyorsa Bitki Sağlık Sertifikasının onaylı sureti ile Türkçe tercümesi (sağlık sertifikası ürünlerle beraber geliyorsa fiili ithalatı müteakiben onaylı bir örneğinin TÜGEM' e ibraz edileceğine dair taahhütname)

    d) Enzim İçerikli Organik Gübrelerde Enzim Aktivite tayini ile Vitamin tayini İTÜ bünyesinde veya İTÜ Teknokent ile İTÜ Kosgep Teknoloji Geliştirme Merkezi gibi Enzimlerle ilgili araştırma geliştirme faaliyeti gösteren laboratuarlar ile laboratuar alt yapısı bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar analizi yapabilirler.

    e) Üretim prosesi,

    f) EK-VII' de belirtilen formata uygun olarak düzenlenmiş etiket örneği.

    Piyasaya Arz

    Madde 12 - Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünler ambalajlanmış olarak piyasaya arz edilir. Ambalajlar açıldığında eski haline dönüşemeyecek şekilde olmalıdır

    YEDİNCİ BÖLÜM : Denetim Esasları

    Denetim

    Madde 13 - Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünler, bu Yönetmelik EK-X'da verilen toleranslar da dikkate alınarak Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Genelge esaslarına göre il müdürlüklerince denetlenir. Piyasa ve şikayet denetimlerde alınan numunenin analizi sonucu, bu Yönetmelik ve eklerinde verilen şartlara uygunsuzluğunun tespiti halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

    Ayrıca il müdürlüklerince yapılan piyasa denetimlerinde, bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerden ithal edilerek piyasaya arz edilenlerin tarımsal amaç dışı satıldığının tespiti halinde, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Numune Alma ve Analiz Metotları

    Madde 14 - Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerin analizleri, EK-VIII'de belirlenen metotlara göre yapılacak olup, analiz metodu analiz raporunda belirtilecektir. Belirtilen Metot dışında bir metot kullanılmış ise, analiz raporunda belirtilir. Bu durumda öncelikli olarak Uluslararası kabul gören metotlar kullanılacaktır.

    Ürünü temsil eden numunelerin alınması ve alınacak numune sayısının belirlenmesi Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin EK 2 sinde belirtilen yöntemlere göre belirlenir. Bu Yönetmelikte yer alan ve içeriğinde birincil, ikincil ve iz element ihtiva eden ürünlerdeki mineral veya kimyasal muhtevanın analizlerinde ise Yönetmeliğin EK-XI' inde verilen toleranslar da dikkate alınmak suretiyle Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin EK-3'ünde yer alan metotlar uygulanır. Laboratuarlar, analiz raporlarında söz konusu ürünün kod numarasını ve bulunan değerler ile bu değerlerin Yönetmelik kriterlerine uygun olup olmadığını açıkça belirtir.

    Etiketleme ve İşaretleme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünlerin ambalaj veya etiketlerinin üzerinde EK-VII'de örneği ve açıklamaları verilen etiket ve işaretlemelere uygun bilgiler yer almalıdır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İstatistik

    Verilerin Toplanması

    Madde 16 - Bu Yönetmelik ve eklerinde tanımlanan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını içeren bilgileri istatistiki veritabanı oluşturmak üzere Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatlar

    Madde 17 - 22/4/2003 tarihli ve 25087 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicilerin ve Mikrobiyal Gübrelerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin EK I'inde B1 azotlu katı organik, B2 azotlu sıvı organik C1 NP'li katı organik, C2 NP'li sıvı organik gübreler ile EK III A1 de yer alan kompost ithal edilerek piyasaya arz edilemez.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelik ve eklerinde yer almayan ancak, "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ekinde yer alan ya da organik tarımda kullanıldığı belgelenen ürünler Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereklerini de yerine getirmek kaydıyla bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilirler.

    Geçici Madde 3 - Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer almayan ancak, bitkisel üretimde yoğun bir şekilde kullanılan ürünlerin, Milli standardı oluşturuluncaya kadar, tarımın hizmetine kazandırılması amacıyla isimleri ve taşıması gereken özellikleri EK-XII'de verilmiş olan ürünlerin etiketi, ambalajı üzerinde risk ve güvenlik ibarelerine yer verilmek şartıyla üretimine, ithalatına, ihracatına, denetimine ve piyasaya arzına Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre müsaade edilerek belgelendirilecektir.

    Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ve Bakanlıkça Tescil Belgesi düzenlenen ürünler, Bakanlığın yayımlayacağı Genelgede belirlenecek bir tarihe kadar 22/4/2003 tarihli ve 25087 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Toprak Düzenleyicilerin ve Mikrobiyal Gübrelerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

    Yürürlük

    Madde 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Write a comment

Comments: 0