Yatırım Teşvik Belgesi nedir? Nasıl alınır?


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan,ülke ekonomisi için yararlı olduğu Müsteşarlıkça kabul edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek kişiler,sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları (adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları (genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50'yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin 
Türkiye'deki şubeleri müracaat edebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANILIR ?

a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır.

b) Yatırım İndirimi:
24.04.2003 Tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4842 nolu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a göre;
Dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tâbi mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerinin % 40'ını vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yaparlar.

c) Katma Değer Vergisi İstisnası:
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.

d) Vergi, Resim ve Harç İstisnası,(Yürürlükten kalktı)
3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre yatırımcının, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde en az 1000 ABD Doları tutarında ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla; 
- Şirket kuruluşu esnasında,
- Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi esnasında,
- Teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili işlemleri esnasında 
düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.

e) Kredi Tahsisi.
Aşağıda belirtilen konular için, Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde kredi tahsis edilebilir.
- Araştırma-geliştirme yatırımları,
- Çevre korumaya yönelik yatırımlar,
- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar,
- Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar,
- Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar 
- Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar,

MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR?

a)Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4 trilyon Türk Lirasını aşmayan yerli sermayeli yatırımlar için ilgili Sanayi Odalarına,
b) Diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için Müsteşarlığa, müracaat edilmesi gerekmektedir


BİR YATIRIMIN TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANABİLMESİ İÇİN ASGARİ 
YATIRIM TUTARI NE OLMALIDIR?

a)Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyar Türk Lirası,
b) Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyar Türk Lirası, olması gerekmektedir.

YATIRIMIN FİNANSMANI

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek asgari özkaynak oranı %20'dir.


MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER NELERDİR ?

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için, finansal kiralama şirketlerinin finansal kiralamaya yönelik yatırımları dahil yapılacak müracaatlarda aranılacak belgeler için muracaatta istenen belgeler'i tıklayınız.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZYON İŞLEMLERİ

Teşvik belgesinde ve ya belge ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat listelerinde yapılacak değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır.

TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın gerçekleşme durumu, altışar aylık dönemler halinde teşvik belgesini düzenleyen ilgili merciye Yatirim Takip Formu doldurularak bildirilir. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda süre uzatımı için; Müsteşarlıkça düzenlenen belgelerde Müsteşarlığa veya yatırımın bulunduğu ildeki Sanayi Odasına veya yatırımın bulunduğu ile en yakın kambiyo müdürlüğüne müracaat edilir. Teşvik belgesi Sanayi Odalarınca düzenlenen belgelerde ise, ilgili Sanayi Odasına müracaat edilir.Müracaatlar yatırım süresinin bitimini izleyen en geç üç ay içerisinde yatırım takip formu ile birlikte yapılır.Bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

TAMAMLAMA EKSPERTİZİ VE VİZESİ

Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamlama vizesi için teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merciye başvurmaları zorunludur.Başvuru için yatirim tamamlamada istenen evraklar'ı tıklayınız.

 

 

Write a comment

Comments: 0