Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 

7 Ekim 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27722

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN

İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/45)

            MADDE 1 –31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/5)"nin 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) Ekli listelerde (Ek-1, Ek-2/A,B) yer alan, 01.02 pozisyon numaralı damızlık olmayan canlı sığırlar, 01.04.10 pozisyon numaralı damızlık olmayan canlı koyunlar, 02.01 pozisyon numaralı taze veya soğutulmuş sığır etleri, 02.02 pozisyon numaralı dondurulmuş sığır etleri ile biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler hariç, diğer maddeler ve ekli listede (Ek-6/A) yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir."

            MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

Write a comment

Comments: 0