Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar

 

14 Ekim 2010 PERŞEMBE 

Resmî Gazete

Sayı : 27729 

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/945 

             Ekli “Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 14/9/2010 tarihli ve 20499 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                         Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                             H. YAZICI                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                      Maliye Bakanı

        M. M. EKER                             M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.         Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                       Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

YUNANİSTAN PLAKALI TİCARİ TAŞITLARIN STANDART DEPOLARINDA

İTHAL EDİLECEK YAKIT MİKTARINA UYGULANACAK MUAFİYET

HAKKINDA KARAR

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri esnasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına 9/6/2010 tarihinden itibaren getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amacıyla, Yunanistan plakalı araçlara getirilecek akaryakıt sınırlamasına ilişkin esasları kapsar.

             Gümrük işlemleri

             MADDE 2 – (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Kararnamenin eki "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 200 litre olarak uygulanır. Bu miktarı aşan durumlarda aynı maddenin üçüncü fıkrasının hükmü uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


 

Write a comment

Comments: 0