Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2000/32) (22.09.200

Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2000/32) (22.09.2000 t. 24178 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2010/31) (16.07.2010 t. 27643 s. R.G.)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, damızlık harici canlı hayvan ve hayvan maddeleri için kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında aranacak belgeleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, su ürünleri ve her türlü damızlık hayvan dışındaki hayvan ile hayvan maddelerinin ithalatını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğ’de yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır.

b) Damızlık Harici Canlı Hayvan: Su ürünleri dışında damızlık amacı taşımayan her türden canlı hayvanlardır.

c) Hayvan Maddeleri: 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen hayvan maddeleridir.

d) Yenilebilir Hayvan Maddeleri: Hayvan maddelerinin yenilebilir ve içilebilir olanlarını,

e) Kontrol Belgesi: Yürürlükteki ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde örneği verilen belgelerdir.

f) Orijinal Fatura: İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma için düzenlenen ihraç edilecek malların cins, miktar ve tutarlarını vs. belirten kaşe ve imzalı belgelerdir.

g) Proforma Fatura: Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgileri içeren kaşe ve imzalı belgelerdir.

Formun Üstü

h) Orijinal Resmi Veteriner Sağlık Sertifikası (hayvan sağlık sertifikası, veteriner sertifikası): Canlı hayvan ve hayvan maddeleri ithalatında, ihracatçı ülke veteriner servisleri tarafından ihraç edilecek canlı hayvan ve hayvan maddelerinin yüklenmelerinden en fazla 2 (iki) gün önce yetkili bir resmi veteriner tarafından gerekli muayenelerden sonra doldurulup, imzalanıp, mühürlenecek olan ve geçerlilik süresi Bakanlıkça belirlenen belgedir.

Formun Altı

i) Örnek veya Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası: Damızlık harici canlı hayvanlar ile hayvan maddelerinin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında gümrüklere ibraz edilecek onaylı orijinal resmi veteriner sağlık sertifikasında bulunacak sağlıkla ilgili husus ve bilgileri aynen içeren ihracat öncesi orijinal resmi veteriner sağlık sertifikasını düzenleyecek ihracatçı ülke resmi veteriner servislerinden alınacak örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgelerdir.

j) Orijin Sertifikası (orijin belgesi): İhracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca düzenlenip, onaylanacak damızlık harici canlı hayvan ve hayvan maddelerinin menşe ülkesini belirten belgelerdir.

k) Tüketilebilirlik Belgesi: Yenilenir hayvan maddelerinin insan tüketimine uygun olduğunu belirten ilgili resmi makamdan alınan onaylı belgelerdir.

l) Test Belgesi: Damızlık harici canlı hayvan ithalatında Bakanlıkça talep edilebilecek, ihraç edilecek canlı hayvanların bazı hastalıkları taşımadığına dair ihracatçı ülke resmi veteriner laboratuarlarınca yapılan test sonuçlarını belirtir, onaylı belgelerdir.

Formun Üstü

m) Eşya: Canlı hayvan, hayvan maddesi ve hayvansal ürünlerdir.

Formun Altı

n) Eşgal Belgesi: İthal edilecek damızlık harici hayvanların eşgallerini belirten belgelerdir.

Kontol Belgesi Müracaatında İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

Madde 5- Damızlık harici canlı hayvan ve hayvan maddeleri ithalatı için kontrol belgesi müracaatında:

a) 1 adet dilekçe,

Formun Üstü

b) Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun doldurulmuş, silintisiz, kazıntısız ithalatçı firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra imzalanmış 1 asıl, 2 suret kontrol belgesi.

Formun Altı

c) 1 asıl, 2 suret proforma fatura veya 3 suret fatura; İlgili yılın mali mevzuatına göre gerekli miktarda damga pulu yapıştırılacak veya para miktarı olarak karşılığı Maliye Bakanlığı’nın ilgili kurumuna yatırılacaktır,

Formun Üstü

d) 3 suret örnek ya da proforma veteriner sağlık sertifikası (formatı Bakanlıkça belirlenmiş ve/veya diğer ülkelerle üzerinde anlaşma sağlanmış veteriner sağlık sertifikaları bulunması halinde Kontrol Belgesi düzenlenmesi aşamasında bu belge aranmayabilir.)

Formun Altı

e) 3 suret orijin sertifikası; ancak malların orijin ülkesi veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur,

f) Yenilebilir hayvan maddelerinin ithalatı için 3 suret tüketilebilirlik belgesi; söz konusu maddelerin insan tüketimi için uygun oldukları veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur,

g) Bakanlıkça talep edilmesi durumunda, 3 suret test belgesi; test sonuçları veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur,

Formun Üstü

h) At ithalatında 3 suret eşkal belgesi.

Formun Altı

Formun Üstü

i) İbraz edilen örnek veya proforma veteriner sağlık sertifikası, orijin sertifikası, tüketilebilirlik belgesi ve her türlü diğer belgeleri ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Bakanlık ilgili İl veya Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğüne ibraz edeceklerine ve ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağına dair ithalatçı firma imza yetkilisince imzalanmış noter tasdikli 1 suret taahhütname.

Formun Altı

Bakanlığa ibraz edilecektir.

Formun Üstü

Madde 6- Aşağıdaki haller için düzenlenecek Kontrol Belgelerinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Formun Altı

a) Ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvan ve hayvan maddeleri,

b) Yarışma, fuar ve gösteri amaçlı gelen hayvan ve hayvan maddeleri,

c) Üniversitelerin ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri,

d) Ülkemizdeki yabancı temsilciliklerdeki görevli yabancı misyon şeflerine ait hayvanlar,

e) Üst düzey askeri ve mülki erkana hediye edilen hayvanlar,

f) Pikle ve/veya daha ileri koruma yöntemiyle işleme tabi tutulmuş deriler,

Madde 7- Bakanlığa ibraz edilen gerekli bütün belgelerin birer suretleri düzenlenecek kontrol belgesi ile beraber bakanlık ilgili il veya Tahaffuzhane ve Veteriner Gümrük Müdürlüğüne gönderilecek ve bu belgeler serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimleri ile tespit edilen amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında onaylı orijinalleri ile karşılaştırılacaktır.

Madde 8- Veteriner sağlık sertifikalarında bulunulması gereken husus ve bilgiler ile dezenfeksiyon belgesi, aşı belgesi, analiz sertifikası ve kulak küpe listesi v.s gibi gerekli her türlü bilgi ve belgeler yürürlükte aksine mevzuat bulunmadığı sürece Bakanlıkça belirlenir ve talep edilir.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    hıtman47 (Thursday, 04 November 2010 21:19)

    arkadaşlar bulgaristan'dan hayvan ithalatı için orjin sertifikasını nasıl alabilirim? lütfen bana yardımcı olurmusunuz?!!!!!