Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2010/48) (23.09.2010 t. 27708 s. R.G.)

Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2010/48) (23.09.2010 t. 27708 s. R.G.)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sığır eti ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sığır eti ithalatında Kontrol Belgesi düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Sığır eti: En fazla otuz (30) aylık sığırlardan elde edilen tam, yarım ve çeyrek gövde halindeki etleri,

ifade eder.

Kontrol Belgesi

MADDE 5 – (1) Sığır etinin ithalatında Bakanlıktan Kontrol Belgesi alınmasında aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde belirtilen evraklar ibraz edilecektir.

b) Sığır eti, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel ve resmi kombinalar, Bakanlığımızdan üretim izin belgesi almış et/et ürünleri işleme tesisleri ile yemek fabrikalarına sahip kişi/kuruluşlar veya bu işletmeler adına ithalat yapacak firmalar tarafından ithal edilir.

c) Sığır etleri bütün, yarım veya çeyrek gövde (karkas) halinde olacak, proforma faturalarında bu hususlar belirtilecektir. İthal edilecek sığır etleri taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacaktır.

ç) Sığır etleri orijin ülkede Bakanlığımız elemanlarınca incelenmiş ve kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunmuş mezbahalardan elde edilmiş olacaktır.

d) Bakanlığımız elemanlarınca uygun bulunmayan mezbahadan gelen veya Bakanlığımız elemanlarınca inceleme ve kontrolün yapılmasından önce kesilmiş etlerin ithalatına izin verilmeyecektir.

e) Etlerin elde edildiği sığırların, Bakanlığımızca görevlendirilen veteriner hekim tarafından sağlık muayenesi yapılacak ve ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenecek usullere göre kesimi gerçekleştirilecektir.

f) İthal edilecek etlere ait kesim, soğutma ve dondurma tarihleri ile soğutma, dondurma, muhafaza ve nakletme dereceleriyle birlikte, insan gıdası olarak tüketilmesine uygun olduğunu belirten resmi makamlarca düzenlenmiş Tüketilebilirlik Belgesi ibraz edilecektir.

Formun Üstü

g) Bakanlığımızca sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerdeki sağlıklı hayvanlardan etlerin elde edildiğini gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikası resmi veteriner tarafından tasdik edilmiş olacaktır.

Formun Altı

ğ) İhracatçı ülkenin sığır etine ilişkin, hormon ve antibiyotik gibi kalıntı izleme programının olduğu, etlerin kalıntı izleme planına göre limitler dahilinde olduğu belgelenecektir.

h) İthal edilecek etlere ilişkin, sağlık şartlarının usul ve esasları Bakanlığımızca belirlenecektir.

ı) Bu Tebliğ hükümlerini yerine getirmeyen ithalatçılara ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmez.

i) Bakanlığımızca belirlenecek şartlara göre etlerin elde edildiği sığırların BSE’den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat sırasında ibraz edilecektir.

j) İthal edilecek etler, kesimi yapılan hayvanların bireysel kimlik numarası ile işaretlenecektir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 24/5/1996 tarihli ve 22645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 96/4 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (l) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Write a comment

Comments: 0