Konu : Yurt dışı çıkış tahdidi GENELGE ( 2010/ 8 )

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-010.06.02                                                                        25/10/2010

Konu : Yurt dışı çıkış tahdidi

GENELGE

( 2010/ 8 )

 

İlgi: 22.04.2009 tarihli ve 2009/24 sayılı Genelge

 

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 13/05/2010 tarihli ve 27580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile "Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir." şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu Anayasa değişikliği 23/09/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Yapılan değişiklik ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesi ile ilgide kayıtlı Genelgenin "Yurt Dışı Çıkış Tahdidi" başlıklı VII. maddesi hükmünün uygulama alanı kalmamıştır. Amme borçlularına ilişkin yurt dışı çıkış tahdidi, 5982 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23/09/2010 tarihinden itibaren ancak hakim kararına bağlı olarak tatbik edilebilecektir.

 

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına muhatap 19/10/2010 tarihli ve 13042 sayılı yazımız ile; Müsteşarlığımızca anılan tarihten önce, 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi uyarınca, yurt dışı çıkış tahdidi uygulanmak üzere Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bildirimde bulunulan amme borçlularına tatbik edilen yurt dışı çıkış tahditlerinin Bakanlık kayıtlarından kaldırılması istenilmiştir.

 

Firma ortakları ile kanuni temsilcileri hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahditlerinin temel amacı; amme alacağının tahsilinin güvence altına alınması olduğundan, amme borçlularına yönelik yurt dışı çıkış tahditlerinin kaldırılmış olması, bu alacaklara ilişkin olarak yürütülen takibatın devamına engel teşkil etmemektedir.

 

Bu nedenle, bahsi geçen madde hükmü uyarınca uygulanmış olan yurt dışı çıkış tahditleri ile ilgili olarak gümrük idarelerince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamakla birlikte, amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca takibata devam edilerek, amme alacağının zamanaşımına uğratılmaması amacıyla tüm yasal tedbirlerin alınması ve yapılan işlemler neticesinden periyodik olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, haklarında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi uygulananlarca söz konusu işlemin iptaline yönelik açılmış olan davalar, yurt dışı çıkış tahditlerinin mevcut hükmün zımnen ilga olması nedeniyle kaldırılması ile birlikte konusuz kalacağından, söz konusu iptal davalarının reddi ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesi talebini içeren beyan dilekçelerinin ilgili mahkemelere gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Haydar GÖÇER

Müsteşar a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

 

Write a comment

Comments: 0