BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN 2010/20 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

11 Kasım 2010 PERŞEMBE 

 

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN

2010/20 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 31/12/2009 tarihli ve 27449 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 sayılı Tebliğ’in EK-1 inde yer alan 4015.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ev işlerinde kullanılan eldivenler Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

              MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Write a comment

Comments: 0