18 Aralık 2010 Tarihli ve 27789 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan “ Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Ar

18 Aralık 2010 CUMARTESİ 

Resmî Gazete

Sayı : 27789

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA

KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK

ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/55)

              MADDE 1 – 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              "b) Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanlar, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel ve resmi mezbaha veya kombinalar ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilir."

              "c) Besi sığırları en az 50 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verilir."

              MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

Write a comment

Comments: 0