Gümrük Antrepo Rejimi

 

Tanımlar

 

Madde 356 - Bu rejimin uygulanmasında;

 

a) Gümrük antreposu; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepoları,

 

b) Genel antrepo; herkesin eşyasının konulabildiği yeri,

 

c) Özel antrepo; sadece antrepo işleticisine ait eşyanın konulabildiği yeri,

 

d) İşletici; gümrük antreposu işletme izni verilen kişiyi,

 

e) Kullanıcı; eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişiyi,

 

f) Elleçleme; eşyanın, iyi korunması, görünüş veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi veya dağıtım ya da yeniden satışa hazırlanmaları için, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri,

 

g) İhracata bağlı önlemlerden yararlanan eşya veya ürün; ihracı halinde bir geri ödeme veya benzeri ekonomik fayda sağlayan eşya veya ürünleri,

 

İfade eder.

 

Antrepo tipleri

 

Madde 357 - Gümrük antrepoları, genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulamadaki özellikleri sebebiyle, genel antrepoların; (A), (B) ve (F) tipleri, özel antrepoların; (C), (D) ve (E) tipleri bulunur.

 

a) A Tipi Antrepo; işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada her hangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.

 

b) B Tipi Antrepo; antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

 

c) C Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.

 

d) D Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanununun 104 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymet, miktarı dikkate alınarak vergiler hesaplandığından, buralara konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.

 

e) E Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanununun 93 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerini uygulandığı özel antrepo tipidir.

 

f) F Tipi Antrepo, gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.

 

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo sayılır.

 

Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında yabancı menşeli kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır.

 

Gümrük Kanununun 47 ila 50 nci maddelerinde belirtilen geçici depolama yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi antrepo olarak Müsteşarlıkça onaylanabilir veya buralar F tipi antrepo olarak işletilebilir.

 

Antrepo açma izni

 

Madde 358 - Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya mevcut işletmelerin yeterli olmadığı hallerde, antrepoların açılması ve işletilmesi Gümrük Müsteşarlığının izni ile mümkündür. Bu iznin Gümrük Kanununun 95 inci maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir.

 

Antrepo açma ve işletme izni, Türkiye’de yerleşik kişilere antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunun anlaşılması halinde verilir. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri Müsteşarlığın izni ile başka bir kişiye devredilebilir.

 

Antrepo izin belgesinde antreponun tipi yazılır.

 

Antrepoya konulabilecek eşya

 

Madde 359 - Gümrük antrepolarına;

 

a) Serbest dolaşıma girmemiş eşya, ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan,

 

b) Gümrük antreposuna konulması halinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen ihraç eşyası,

 

Konulabilir. (b) bendinde belirtilen eşyanın antrepoya konulması halinde, bu eşyanın ihraç edilmesi zorunludur.

 

Konulacak eşyanın tabiatlarına ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun olarak yapılmış bulunan,parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya muhafazaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşya bu niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara konulabilir. Bu tür eşyanın listesi bu Yönetmeliğin 31 no.lu ekindedir. Bu listede yer alan maddelerin genel amaçlı eşya konulan yerlerde depolanması halinde, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (e) bendi uyarınca para cezası uygulanır.

 

İzinle antrepoya konulabilecek eşya

 

Madde 360 - Aşağıda yazılı eşya Müsteşarlığın izni ile gümrük antrepolarına konulabilir:

 

a) Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den transit geçirilmesi yasak olan yabancı memleket eşyası,

 

b) Gerek üzerlerinde, gerek iç veya dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğu izlenimini veren isim ve simgeler taşıyan eşya,

 

c) Yerli mamul ve mahsullerimizde kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu gösterecek veya izlenimini uyandıracak, üzerleri yabancı dille basılı veya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya (ihracatta kullanılacak olanlar hariç) ile Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri yabancı ülkelerde düzenlenmiş gibi gösterebilecek yabancı firmalara ait üzerleri imzalı veya imzasız olsun proforma faturalar hariç boş faturalar.

 

d) Geçici depolama yerlerinde veya gümrükçe izin verilen yerlerde kanuni süresini doldurduğu için tasfiyesi gereken veya sahipleri tarafından geçici depolama yerlerinde gümrüğe terk edilen veya geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar sonunda fazla çıkan eşya.

 

Teminat ve taahhütname

 

Madde 361 - Gümrük idareleri, gümrük antreposu işleticileri ve kullanıcılarından Gümrük Kanununun 96 ve 97 nci maddelerinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat ister.

 

Türk lirası veya yabancı para, Hazine tahvil ve bonosu ya da Hükümetçe tayin edilecek bankalardan alınmış teminat mektupları dışında teminat kabul edilmez.

 

Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.

 

Ayrıca, antrepo işleticileri veya duruma göre antrepo kullanıcılarından gümrük yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair bir taahhütname alınır.

 

Teminat alınmış olsa dahi, gümrük işlemlerine başlanılmadan ve bu işlemler bitirilip gümrüğün izni alınmadan antrepodan kısmen veya tamamen eşya çıkarılamaz. Aksi takdirde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesi uyarınca ithalat veya ihracat vergileri alınmakla birlikte, bu vergilerin üç katı para cezası alınır.

 

Ticaret politikası önlemleri

 

Madde 362 – Dış ticaret politikası önlemleri, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşya için aşağıda belirtilen şekilde uygulanır.

 

a) Özel ticaret politikası önleminin, eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulduğu zaman uygulanması öngörülmüş ise, bu önlemler, eşyanın gümrük antrepo rejimi kapsamında işleme tabi tutulduğu süre içinde uygulanmaz.

 

b) Özel ticaret politikası önlemlerinin, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ile birlikte uygulanması öngörülmüş ise, bu önlemler, eşyanın gümrük antrepo rejimine girdiği anda uygulanır.

 

c) Özel ticaret politikası önlemlerinin, eşyanın ihracatında uygulanması öngörülmüş ise, bu önlemler, gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş eşyanın buralardan çıkarılarak ihracı sırasında uygulanır.

 

Antrepo işleticileri tarafından uyulması zorunlu hususlar

 

Madde 363 - Antrepo işleticileri;

 

a) Antrepo tesisat ve inşaatında, sonradan meydana gelecek arızaları tamir etmeye, gümrük haklarının emniyetle korunması ve hizmetlerin çabuk yapılması bakımından, Müsteşarlıkça zamanla gerekli görülen tesis ve değişiklikleri yapmaya ve ileri tekniğin meydana getirdiği aletleri ve cihazları sağlamaya; izin alınmadıkça varolan tesisleri hiç bir suretle değiştirmemeye, genişletmemeye veya azaltmamaya;

 

b) Antrepolar içinde gümrük işlemleri, antrepolar dışında gümrük denetlemesi ve gözetimi ile görevli gümrük ve gümrük muhafaza memurları için çalışma büroları ve gözetleme kulübeleri yaparak bunların aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, matbua, telefon ve görevle ilgili diğer ihtiyaçlarını sağlamaya,

 

c) Doğrudan doğruya belirli bir özel veya genel antrepo ile ilgili gümrük işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan gümrük veya gümrük muhafaza idarelerinde görevli memurların, Devlet tarafından belirlenen maaş, fazla çalışma ücreti ve diğer tahsisat tutarlarını ilgili gümrük veznesine veya saymanlığın bankadaki hesabına aydan aya peşinen yatırmaya, ayrıca bu memurlara altı ayda bir tulum elbise, bunlara ek olarak akaryakıt depolarında üç senede bir yine bir meşin ceket sağlamaya ve buralara kadar gidip gelme taşıt masraflarını ödemeye veya emirlerine bir araç sağlamaya, antrepolar, şehir merkezine uzakta bulunduğu takdirde, lojman sağlamaya veya antreponun bulunduğu yerde lojman varsa vermeye;

 

d) Antrepo işleticilerinin buralarda görevlendirilmesini istedikleri gümrük veya gümrük muhafaza memurlarına ödenecek olan ve miktarı Müsteşarlıkça belirlenecek fazla çalışma ücretlerini ve yolluklarını peşin olarak gümrük veznesine veya saymanlığın banka hesabına yatırmaya; posta idareleri, buralarda yapılacak gümrük işlemleri ve denetimleri dolayısıyla gümrük memurlarına ödenecek olan ve Müsteşarlıkça belirlenen fazla çalışma ücretlerini belirtilen vezne veya hesaplara yatırmaya;

 

e) Tutacakları giriş, çıkış kayıt ve muhasebelerini bu Yönetmelikte ana hatları belirtildiği üzere gümrük denetlemesini sağlayacak şekil ve usullere uygun surette yürütmeye;

 

f) Antrepoyu ilerde Müsteşarlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istedikleri takdirde, mevcut malları her türlü masraf kendilerine ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek diğer bir antrepoya taşımaya; aksi halde bunları ithal veya yabancı ülkeye ihraç veya transit suretiyle antrepodan tamamen çıkarıncaya kadar, sorumluluk ve taahhütlerinin devam ettiğini kabul etmeye;

 

g) Müsteşarlık veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak gerekli diğer tavsiye ve istekleri yerine getirmeye;

 

Mecburdurlar.

 

Antrepo işleticileri ve kullanıcılarının gümrüğe karşı sorumluluğu

 

Madde 364 - Antrepo işleticileri ve kullanıcıları; eşyanın gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyanın iyi muhafaza edilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmek ve izinde belirtilen şartlara uymak zorundadır.

 

Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları, antrepolarına alınan eşyanın girerken gümrükçe tespit edilen miktarı üzerinden ve eğer tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden, antrepoda eşya değiştirilmesinden, gümrük idaresine karşı mali bakımdan sorumludur.

Bu sorumluluk, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın gümrükçe tespit olunan veya belgelerinde ve antrepo beyannamesinde yazılı miktarına ve cinsine göre eksiklik veya değişiklik ortaya çıkması halinde, bunlara ait gümrük vergilerinin ve cezalarının tazminat olarak ödenmesini kapsar.

 

Ancak ;

 

a) Eşyanın tabiatından doğan kayıp ve fireler,

 

b) Gümrüğün gözetimi ve denetimi altında, antrepoda yapılan işleme faaliyeti sonucu ortaya çıkan noksanlıklar,

 

c) Antrepo işleticilerinin ve kullanıcılarının kusur ve hatalarından meydana gelmediği gümrük idaresine ispat edilen telef, kayıp, çalınma ve diğer haller dolayısıyla meydana gelen eksiklikler,

 

İçin, bu sorumluluk söz konusu olmaz ve bu eşya için gümrük vergileri aranmaz.

 

Bununla beraber, eşya gümrük vergileri de dahil olduğu halde sigortalanmış ve sigorta sözleşmesine göre bu vergileri sigorta şirketinden tazminat olarak alınmış ise, bu gibi noksanlık ve eksikliklere ait gümrük vergileri sigorta ettirenden veya lehine ettirilenden alınır.

 

Yukarıda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez. Bunların vergi ve cezaları toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya tazmin ettirilir.

 

Tabiatları gereği antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire veren eşya ile antrepolarda yapılmasına izin verilen elleçlemeler dolayısıyla noksanlaşan eşyanın fire oranları bu Yönetmeliğin 32 no.lu ekinde belirlenmiştir.

 

Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler

 

Madde 365 - Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak bina, yapı ve eklentilerinde Müsteşarlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya bir kısmı aranmayabilir.

 

a) A, B, C, D, E ve F tipi antrepoların, birden fazlasının aynı bina veya eklentilerinde bir arada bulunmamak,

 

b) Eşyanın iyi saklanmasına, yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe uygun yangın söndürme düzenine sahip bulunmak,

 

c) Kaçakçılık yapılmasına elverişli olmamak,

 

d) Gümrük idaresince kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı ve menfezleri eşya çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olmak,

 

e) Antrepo binası ve eklentilerinin, Hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere yetkili gümrük memurlarınca içerden ve dışarıdan kontrolün kolaylıkla yapılmasına elverişli olmak,

 

f) Eşyanın yükleme ve boşaltmasını zorlaştırıcı konumda olmamak,

 

g) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın konulacağı antrepoların ilgili oldukları fabrika sahası içinde veya meskun mahal dışında bulunmak,

 

h) Hava muhalefetinde zarar görmeyecek, kapalı yerlere alınamayan sadece ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla antrepo binalarının eklentisi durumundaki üstü açık sahaların etrafı içeriden dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın parmaklıklarla çevrilmiş olmak,

 

ı) Deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıt araçlarının kalktıkları veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya taşıyan araçların geçeceği yollar kapıların giriş çıkış bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunmak,

 

j) Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıt araçlarına yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli, fenni tesisler, alet ve cihazlarla donatılmış olmak,

 

k) Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepolarda bu faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olmak,

 

l) İçerisine bol ışık girecek surette yapılmış ve ayrıca fenni aydınlatma düzenini haiz bulunmak,

 

m) En az bir muayene yeri olmak,

 

n) Rezerveli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olmak,

 

o) Ufak veya kıymetli eşyanın saklanması için, özel rafları ve kilitli dolap ve kasaları bulunmak,

 

p) Gümrük personeli ile antrepo işletmesinin memur veya hizmetlilerinin çalışma ve gözetimine elverişli özel büroları ve yerleri olmak,

 

r) Özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda yukarıda yazılı olanlardan başka;

 

1) Tahsis edilecekleri eşya ve maddelerin özelliklerine göre iyi muhafaza ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunmak,

 

2) Araçlardan tank ve depolara ve buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli teknik tesisat oluşturmak,

 

3) Antrepo ve eklentilerinin etrafı bir duvarla veya içerden dışarıya bir şey çıkarılmasına imkan vermeyecek surette kalın demir parmaklıkla kapatılmış olmak ve bu yer içinde gümrükle ilgisi olmayan tesisat bulunmamak,

 

4) Tankların su boşaltmaya mahsus ve bir kişinin içine girip temizlik yapmasına uygun bir deliği ile biri sıvının tanka girmesi, diğeri çıkması için iki ağzı ve tepelerinde üç ölçü deliği ve bu deliklerin yanına gitmeye yarayacak yatık düz basamaklı ve iki tarafı korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni veya bir köprüsü bulunmak, grup halindeki tankların üstlerinden birbirlerine aynı şekildeki köprü ile bağlanmak,

 

5) Sıvıların tanklara sevkini veya tanklardan çıkarılmasını sağlayan borular ya tamamen toprak üstünde yahut üstü açık hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla görülebilecek şekilde döşenmiş olmak, bu boruların antrepo içindeki yollardan geçirilmesi zorunlu olduğu takdirde üzerlerine konacak demir kapakları istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular görülebilecek şekilde yapılmak,

 

6) Boruların bir bakışta verici ve alıcı olduklarının anlaşılabilmesi için ayrı ayrı renklere boyanmış veya işaretlenmiş olmak ve üzerindeki vana muslukları mühürle mühürlenebilecek şekilde yapılmış bulunmak,

 

7) Tanklara alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette gösteren fenni ölçüm cihazları bulunmak,

 

8) Dökme olarak gelen kimyevi maddeler için serbest bölgeler veya gümrük idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan tankların içindeki maddelerin miktarını ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm imkanlarına sahip olmak,

 

9) Gemilerden tanklara mal alınmasında beyaz mal (benzin, gaz ve motorin), siyah mal (ince, orta ve ağır mazot) için ayrı ayrı ana giriş borusu bulunmak,

 

10) Peşpeşe mal basma sistemi uygulanan antrepolarda, ana giriş borusundan tanklara malın sevki için taşıtma merkezi (manifold) tesis etmek,

 

11) Beyaz mal için kullanılan ana giriş borusunda malın akışını ve rengini görebilmek için ana borunun dağıtım merkezine yakın uygun bir yerinde cam gözetleyicisi (sight glass) bulunmak,

 

12) Aynı borudaki malın niteliğini tayin edebilmek için takriben 100 metre mesafede iki yerinde numune alma yeri bulunmak,

 

13) Boru hattındaki malın ikinci bir mal ile basılmasında bu malların birleştiği yerde birinci kulübeye gelişini ihbar eden bir detektörü bulunmak,

 

14) Ağır mazotun (heavy fuel oil), konulduğu tankların ve boru hatlarındaki malın donmasını ve sirkülasyonunu sağlamak amacıyla (serbantin) ısıtıcı bulunmak.

 

Gerekli işletme izni verildikten sonra gümrük antrepolarının teknik donanımlarında ortaya çıkan noksanlıklar için, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (f) bendi uyarınca para cezası uygulanır.

 

Antreponun devri

 

Madde 366 - Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri Gümrük Müsteşarlığının izni ile başka bir kişiye devredilebilir.

 

Müsteşarlıkça devre izin verilebilmesi için, devretmek isteyenin taahhütlerini tamamen yerine getirmiş olması ve devir alacak olanın da gerek antrepoda var olan, gerek sonradan konacak eşya ve maddeler dolayısıyla terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve diğer taahhütleri yüklenmesi gerekir.

 

Eşyanın gümrüğe sunulması

 

Madde 367 - Gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya, konulacağı antreponun bağlı olduğu gümrük idaresine sunulur. Gümrük beyannamesi kullanma talimatında belirtilen esaslar çerçevesinde, beyannamenin tescili ile birlikte eşya antrepo rejimi hükümlerine tabi tutulur. İzin verilmesi halinde B tipi antrepoda eşyanın gümrüğe sunulmasına gerek yoktur. Beyannamenin bilgisayar ortamında veri işleme tekniği ile verilmesi mümkündür.

 

Normal usulde beyan

 

Madde 368– Gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin yapılacak beyan hakkında, bu Yönetmeliğin 185 ila 245 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Ancak, antrepoların niteliği ve iş hacmi gözönünde bulundurularak, gümrük antrepo beyannamelerinin formlarında veya içereceği bilgilerde değişiklik yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

 

Basitleştirilmiş usulde beyan

 

Madde 369 – Tarım politikası kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere, gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin beyanın Gümrük Kanununun 71 inci maddesinde öngörülen basitleştirilmiş usullere göre yapılması halinde, bu Yönetmeliğin 41 ila 49 uncu madde hükümleri uygulanır. Tarım politikası kapsamındaki ürünlerin antrepo rejimine girişinde basitleştirilmiş beyan usulünün kullanılmasına Müsteşarlıkça izin verilebilir.

 

Antrepo stok kayıtları

 

Madde 370 - Eşya, antrepoya, gümrük idaresinin denetimi altında alınır. Bu denetlemeyi gümrük adına, antrepoda görevlendirilmiş olan gümrük memuru yapar.

 

A, C, D ve E tipi antrepolarda, Gümrük Kanununun 99 uncu maddesinde belirtilen antrepo stok kayıtlarını antrepo işleticileri tutar. Bu kayıtlar gümrük idaresinin kontrolüne imkan verecek şekilde tutulur.

 

B tipi antrepoda, gümrük idaresi, rejime giriş beyannamesinin ve rejimi sona erdiren beyanname ve belgelerin kaydını tutar ve belgeleri muhafaza eder. B tipi antrepo işleticisi ve/veya kullanıcısı da, söz konusu belgeleri muhafaza eder. Stok kayıtları tutulmayabilir.

 

F tipi antrepoda, gümrük kayıtları stok kayıtlarının yerini alır.

 

Eşyanın konulacağı gümrük antrepo tipi ve uygulanacak hükümler dikkate alınarak, kontrol için gerekli bütün ayrıntıları içermesi halinde, antrepo kullanıcıları tarafından ticari nedenlerle tutulan kayıtlar da stok kayıtları olarak kabul edilebilir.

 

Antrepo rejimine giren eşya ile ilgili olarak, A, C, D, E ve F tipi antrepolarda stok kayıtlarının gösterildiği bir Antrepo Stok Defteri tutulur.

Bu defterde ;

 

- Giriş sıra numarası ve tarihi,

 

- Eşya diğer bir antrepodan geliyorsa, antrepoya ilk giriş tarihi,

 

- Antrepo beyannamesinin sayı ve tarihi,

 

- Antrepo beyannamesinin 1, 31, 37 ve 38 numaralı kutularında yer alan bilgiler,

 

- Konşimento ve özet beyan gibi diğer gümrük belgelerinin sayı ve tarihi,

 

- Eşyayı getiren taşıt aracının adı, cinsi, seferi, kumpanyası,

 

- Antrepodan çıkış tarihi,

 

- Çıkan kaplar ve eşyanın cinsi,

 

- Eşyanın çıkışında düzenlenen beyanname veya sair gümrük belgelerinin sayı ve tarihi,

 

- Teminat tutarı,

 

- Antrepolar arası nakilde eşyanın izlenmesine yarayan (transit beyannamesi vb) belgelerin sayı ve tarihi,

 

- Eşdeğer eşyanın depolanması halinde bu eşyaya ilişkin bilgiler,

 

- Eşyanın tabi tutulduğu elleçleme faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

 

- Eşyanın gümrük antrepolarından geçici çıkarılması halinde buna ilişkin bilgiler,

 

Yer alır.

 

D tipi antrepoya ilişkin stok kayıtlarında yukarıdaki bilgilere ilave olarak, antrepo beyannamesindeki kıymeti, miktarı ve ayrıntılı tanımı ile ihtiyaç duyulacak bilgilerin gösterilmesi gerekir.

 

Stok kayıtlarının her zaman antrepoda bulunan eşya stok miktarını gösterecek şekilde tutulması gerekir. Antrepo işleticileri ve/veya kullanıcıları her yıl sonunda antrepo stok miktarını gösterir listeyi gümrük idaresine verir.

 

Gümrük Kanununun 104 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının uygulandığı durumlarda, eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmadan önceki gümrük kıymeti stok kayıtlarında gösterilir.

 

Antrepo rejimine girişte veya rejimin sona erdirilmesinde basitleştirilmiş usullerin uygulanması halinde, Müsteşarlık stok kayıtlarının tutulmasında kolaylaştırıcı uygulamalar yapmaya yetkilidir.