ANTREPO, ANTREPO ÇEŞİTLERİ VE GEREKLİ ŞARTLAR ::..


1. Antrepo Nedir?

Antrepo kelime olarak Fransızcadan dilimize geçmiştir ve kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kurulusunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

Antrepo Çeşitleri

Antrepolar; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır. 
I. Özel Antrepo: Sadece antrepo isletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E Tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır. 
II. Genel Antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F Tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır.

2. Gümrük Antrepo Rejimi

Gümrük Antrepo Rejimi Gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanım türlerinden olan Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinin bir çeşididir. 
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri kendi arasında 5’e ayrılmaktadır. Bunlar:
 • Antrepo
 • Dahilde İsleme
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme
 • Geçici İthalat
 • Hariçte İsleme 
  Gümrük Antrepo Rejimi ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın; bir gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç eşyasının; bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümlerin belirlendiği ekonomik etkili gümrük rejimidir. 

  3. Antrepo Açmak ve İşletmek İçin Gerekli Şartlar

Antrepo açma hususunda Gümrük Kanunu’nun 80 ve 95 inci maddelerinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, antrepo isletme izninin verilme şartları olarak; işlemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi, gümrük idarelerinin, rejimi denetim altında tutabilmesi veya izleyebilmesi için yapılması gereken idari düzenlemeleri, söz konusu rejimden hedeflenen ekonomik amaçlarla orantılı olması seklinde bir çerçeve çizilmiştir. 

Gümrük idareleri tarafından antrepo isletilmediği veya mevcut isletmelerin yeterli olmadığı hallerde, gümrük antrepoları açılması ve isletilmesi Gümrük Müsteşarlığının izni ile mümkün olabileceği, iznin verilmesine ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikle belirlendiği Gümrük Kanununda yer almaktadır. 

Ayrıca, yukarıdaki hususların yanında Gümrük Kanunu’nun 95 inci maddesinde;

 • Gümrük antreposu isletmek isteyen kişilerin, izin verilmesi için gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunu belirten yazılı bir talepte bulunmak zorunda oldukları,
 • Gümrük antreposunun isletilmesine ilişkin şartların verilen izinde gösterileceği,
 • İznin yalnızca Türkiye’de yerleşik kişilere verileceği,
 • Antrepo isleticisinin hak ve yükümlülüklerinin, Gümrük Müsteşarlığının izni ile başka bir kişiye devredilebileceği seklinde hükümlere yer verilmiştir.