İhracatta Kullanılan ve Onayı Yapılan Belgeler


1- A.TR

2- EUR.1

3- MENŞE ŞAHADETNAMESİ

4- FORM A MENŞE ŞAHADETNAMESİ

5- EUR.MED


1. A.TR DOLAŞIM BELGESİ

A.TR belgesi Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasına istinaden Avrupa Topluluğu ülkelerine sanayi ürünü ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için kullanılır. Üye ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

. Federal Almanya Cumhuriyeti,
. Fransa Cumhuriyeti,
. İtalya Cumhuriyeti,
. Belçika Krallığı,
. Lüksemburg Büyük Dükalığı
. Hollanda Krallığı
. Danimarka Krallığı
. İrlanda Cumhuriyeti
. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
. Yunanistan Cumhuriyeti
. Portekiz Cumhuriyeti
. İspanya Krallığı
. Avusturya Cumhuriyeti
. Finlandiya Cumhuriyeti
. İsveç Krallığı
. Polonya
. Çek Cumhuriyeti
. Slovakya
. Macaristan
. Slovenya
. Litvanya
. Letonya
. Estonya
. Malta
. Bulgaristan
. Romanya


A.TR belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

İhracatçı firma onayını istediği A.TR belgesi için öncelikle bir dilekçe ile (EK-1) odamıza başvurmalıdır.

Dilekçe ekinde ilgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak doldurulmalıdır.

Belgedeki 6 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka AB ülkelerinden biri olmalıdır.
10 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 11. Kutuya malın brüt kg. Yazılmalıdır.
Malın tanımı yapılıp brüt kg. Yazıldıktan sonra alt kısmı tek çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır.
13. Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir.

Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve taahhütname (EK-2) eklenmelidir. Belgedeki bilgilerle, faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Odamız yetkilileri tasdik işlemini yaparken başka belgelerde talep edebilirler.

A.TR belgesi bilindiği gibi AB ülkeleri ile Türkiye arasında serbest mal ve hizmet dolaşımını sağlayan bir belgedir. Buradan da anlaşılacağı üzere malın menşe ülkesi önemli değildir. Bu belgede malın serbest dolaşımda olması esastır.

2. EUR .1 DOLAŞIM SERTİFİKASI

EUR.1 Dolaşım Sertifikası EFTA ülkeleri, ikili serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere, AB ülkelerine yapılan işlenmemiş tarım ürünleri (konserve, turşu, kapari, kurutulmuş domates ve salça gibi) ayrıca bu belge AKÇT (demir, çelik) ürünleri için kullanılır.

KULLANILDIĞI ÜLKELER

. EFTA ülkeleri
. İsviçre
. Norveç
. Lihtenstein
. İzlanda

Serbest Ticaret Anlaşması Yapılan Ülkeler

. İsrail
. Makedonya
. Bosna Hersek
. Tunus
. Fas
. Hırvatistan
. Filistin
. Suriye
. Mısır
. Gürcistan
. Arnavutluk


EUR.1 belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

İhracatçı firma onayını istediği EUR.1 belgesi için öncelikle bir dilekçe ile (EK-1) odamıza başvurmalıdır.

Dilekçe ekinde ilgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak doldurulmalıdır.
Belgedeki 5 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka yukarıdaki ülkelerinden biri olmalıdır.
8 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 9. Kutuya malın brüt kg. yazılmalıdır.
Malın tanımı yapılıp brüt kg. Yazıldıktan sonra alt kısmı tek çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır.
12. Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir. Ayrıca firma belgenin en son nüshasının arkasındaki İHRACATÇI BEYANI (örnek için bkz EK-6)kısmını eksiksizce doldurup imza ve kaşe koyacaktır.
Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve taahhütname (EK-2) eklenmelidir.

Belgedeki bilgilerle, faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Odamız yetkilileri tasdik işlemini yaparken başka belgelerde talep edebilirler.

EUR.1 dolaşım sertifikası Menşe statüsünde bir belge olduğu için AKREDİTİF ŞARTI olsa dahi yanında Menşe Şahadetnamesi ile birlikte onaylanamaz.

3. MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan Menşe Şahadetnamesi (ABC) Formu zorunlu olmayıp, ithalatçı firmanın isteği üzerine düzenlenir.

Bu belge A, B ve C olmak üzere üç nüshadan oluşmaktadır. C nüshası Oda'da kalır.

Oda üyelerinin Menşe Şahadetnamesi (ABC) Formu'nu onaylatmak üzere Oda'ya dilekçe ekinde (EK-1) başvuruları sırasında, eğer sözkonusu belge muhteviyatı malın üreticileri kendileri ise kapasite raporu veya malın üreticisi olduğuna dair diğer belgeler ile malın satış faturasının birer örneğini ibraz etmeleri, belgenin usulüne uygun olarak doldurulmuş ve 8. kutu sağ tarafının firma tarafından kaşelenip, imzalanmış olması yeterlidir.

Eğer belge muhteviyatı malın üreticisi, ihracatı yapan firma değilse, satış faturası, malın temin ediliş faturaları ve üretici firmanın kapasite raporu aranmaktadır. Üreticinin kapasite raporu olmadığı takdirde, üretici firmanın ihracata konu malları ürettiğine dair ibraz edebileceği diğer belgeler yeterli görülmektedir.

İhracatta menşe şahadetnameleri ile ilgili karar uyarınca, ihracatçının istemi üzerine, ihracattan sonra da Menşe Şahadetnamesi (ABC) Formu düzenlenebilmekte ve Odamız tarafından onay işlemi yapılabilmektedir.

4- FORM A MENŞE ŞAHADETNAMESİ

Form A Menşe Şahadetnamesi Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Beyaz Rusya'nın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize sağladıkları tavizli gümrük oranlarına konu mallar için söz konusu ülkelere yapılacak ihracatta aranan belgedir.

ABD ile Avustralya GTS uygulamakla birlikte Form A belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için Form A talep etmekle birlikte, resmi tasdik istememektedir. Form A belgesinin ihracatçı tarafından doldurulması yeterlidir. Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna ise "Resmi Tasdik" istemekte olup, söz konusu resmi tasdik işlemi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yetkilendirilen 57 Odadan herhangi birinde yaptırılabilir. Odamız bu konuda yetkilendirilmiş Odalardandır.

FORM A MENŞE ŞAHADETNAMESİ DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Form A belgeleri yalnızca İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir. Rusya
Federasyonu için Rusça düzenlenebilir. Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.

1. Kutuya ihracatçı firmanın(göndericinin) adresi;

2. Kutuya ithalatçı firmanın(alıcının) adresi;

3. İhraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği( kamyon, gemi, tren vb.) ve biliniyorsa rotası belirtilecektir.

4. Kutu malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup, boş bırakılacaktır.

5. Kutuya söz konusu menşe şahadetnamesi ile değişik kalem malların gönderilmesi halinde sıra numarası yazılacaktır.

6. Kutuya ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır.

7. Kutuya malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile mal tanımı yazılacaktır.

8. Kutuya malın tamamıyla Türk Menşeli(%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için "P" harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için "Y" harfi ile Türk Menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın FOB fiyatı içindeki yüzde payı ile birlikte yazılacaktır.(Örnek: "Y"20%). Japonya için "W" harfi ile malın GİTP no.sunun ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır.(Örnek: "W"96.18) Kanada için "f" harfi yazılacaktır. Yeni Zelanda için 8. Kutunun doldurulması zorunlu değildir.

9. Kutuya ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır.

10. Kutuya ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır.

11. Kutuya tasdik işlemi yapılacaktır.

12. Kutuda üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin, ikinci noktalı çizgiye ihraç edilen ülkenin adı yazılacak, üçüncü noktalı çizginin olduğu alt kısımda ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma formun düzenlenme tarihi ve yeri(şehir/ülke) yazılarak, firma yetkilisince imzalanacaktır.

Özel Menşe Şahadetnamelerinin Odaca onayı sırasında istenen belgeler, ABC Menşe Şahadetnamelerinde istenen belgelerin aynısıdır. (Dilekçe örneği için EK-3)
Özel Menşe Şahadetnamelerinin mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonra da düzenlenmesi mümkündür. Onay işlemi yapılmış Özel Menşe Şahadetnamesi'nin kayıp veya tahrip olduğu durumlarda ise yeni bir belge düzenlenerek onaylanır.

5- EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)'a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi;

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

Bu bağlamda


3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + İSRAİL + AB(GB. Eşyası için)          27 TEMMUZ 2006
TR + İSRAİL + AB(tarım ürünleri için)     01 OCAK 2007
TR + FAS +AB (GB. Eşyası için)                  27 TEMMUZ 2006
TR + FAS +AB (tarım ürünleri için)          01 OCAK 2007
TR + TUNUS  + AB(GB. Eşyası için)           01 AĞUSTOS 2006
TR + TUNUS  + AB(tarım ürünleri için)     01 OCAK 2007
TR + MISIR   +  AB  (GB. Eşyası için)       01 MART 2007
TR + MISIR   +  AB  (tarım ürünleri için) 01 MART 2007
TR + MISIR + TUNUS                                    01 MART 2007
TR + MISIR + FAS                                         01 MART 2007
TR + TUNUS + FAS                                        06 TEMMUZ 2006

4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS + AB (GB. Eşyası için)                   01 MART 2007
TR + MISIR + FAS + AB (tarım ürünleri için)            01 MART 2007
TR + TUNUS + FAS + AB (GB. Eşyası için)                  01 AĞUSTOS 2006
TR + TUNUS + FAS + AB (tarım ürünleri için)           01 OCAK 2007
TR + TUNUS + FAS + MISIR                                           01 MART 2007


5 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS +AB(GB. Eşyası için) + TUNUS             01 MART 2007
TR + MISIR + FAS +AB(tarım ürünleri için) + TUNUS       01 MART 2007

Arasındaki tercihli ticarette EUR-MED Dolaşım Sertifikası kullanılmaktadır. Başvuru için dilekçe, Türkçe fatura, taahhütname ve ihraç edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı eklenmesi zorunludur.

EUR.MED belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

İhracatçı firma onayını istediği EUR.MED belgesi için öncelikle bir dilekçe ile (EK-1) odamıza başvurmalıdır.

Dilekçe ekinde ilgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak doldurulmalıdır.
Belgedeki 5 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka yukarıdaki ülkelerinden biri olmalıdır. 7 no.lu gözlemeler hanesinde eşyanın kümülasyona tabi tutulması halinde "Cumulation applied with ...." işaretlenip kimlerle kümülasyona tabi olduğu belirtilecek. Kümülasyona tabi olmayan eşyalarda ise "No cumullation applied" kutucuğu işaretlenecektir.

8 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 9. Kutuya malın brüt kg. yazılmalıdır.
Malın tanımı yapılıp brüt kg. Yazıldıktan sonra alt kısmı tek çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır.
12. Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir. Ayrıca firma belgenin en son nüshasının arkasındaki İHRACATÇI BEYANI (örnek için bkz EK-6)kısmını eksiksizce doldurup imza ve kaşe koyacaktır.

EUR.MED'e kayıtlı eşyanın yabancı menşeli olması halinde MUTLAKA "tedarikçi beyanı" eklenecektir.
Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve taahhütname (EK-2) eklenmelidir.
Belgedeki bilgilerle, faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Odamız yetkilileri tasdik işlemini yaparken başka belgelerde talep edebilirler.


NEDEN EUR.1 ? NEDEN EUR-MED?


PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE;

Tüm ülkeler aynı menşe kurallarını uyguluyorlar (geri ödeme yasağı hepsi için geçerli)

Pan Avrupa Ülkelerinin tamamı birbirleri arasında STA'larını yürürlüğe koymuştur.

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE;

   Ülkeler arasında ikili ticarette farklı kuralların uygulanması mümkündür. (bir Pan Avrupa Ülkesi arasındaki (İsrail hariç) ikili ticarette geri ödeme yasağı uygulanmayabilir.

PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ KULLANIMI VE SONUÇLARI

  - Bir PAMK Ülkesinden Türkiye'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ithal edilen girdiler Türkiye'de kümülasyon çerçevesinde işlenip bir Akdeniz ülkesine Tercihli Rejimden yararlanmak üzere ihraç edilemez.

- İhraç edilmesi için Türkiye'ye ithal edilen bu girdilerin 3. ülke menşeli girdiler gibi yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması gerekir.

- Çünkü bir PAMK ülkesinden EUR.1 ile ithal edilen eşya bir Akdeniz ülkesine ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılmak istenirse 3. ülke menşeli olarak kabul edilir.

- Tercihsiz ticaret kapsamında ihracat her zaman mümkündür.


PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.MED DOLAŞIM BELGESİ KULLANILMASI SONUÇLARI

- Eşyalar Türkiye'nin STA'sının olduğu bir Akdeniz Ülkesine aynı halde veya işlendikten sonra yeniden ihraç edilebilir.

- Bir PAMK Ülkesinden Türkiye'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ithal edilen girdiler Türkiye'de kümülasyon çerçevesinde işlenip bir Akdeniz ülkesine tercihli rejimden yaralanmak üzere ihraç edilemez.

PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR-MED DOLAŞIM BELGESİNİN KULLANIMI NE ZAMAN ZORUNLUDUR?

Eğer Türkiye'de , ihraç konusu bir eşyanın üretiminde Akdeniz Ülkelerinin biri veya daha fazlasından STA kapsamında ithal edilmiş menşeli girdi kullanılıyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanmak zorunludur.


PAN AVRUPA ÜLKELERİ İLE AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.MED KULLANIMI

- Bir PAMK ülkesi örneğin Türkiye ile bir Akdeniz ülkesi örneğin İsrail arasında kümülasyon yapılmışsa

- Hiçbir ülkeye kümülasyon yapılmamışsa

- İmalatta kullanılan 3. ülke menşeli girdilerin vergisinin mutlaka ödenmesi gerekiyorsa

EUR.MED kullanılması önerilir. EUR.MED kullanılması halinde

- Türkiye'den PAAMK çerçevesinde STA bulunan bir Akdeniz ülkesine (İsrail hariç) EUR.1 dolaşım belgesi ile yapılacak ihracatta firmalar üretimde kullanılmak üzere ithal ettikleri 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerini geri alabilirler. Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebliğ hükümleri saklıdır. Ancak bu durumda eşya ihraç edilen ülkeden daha sonra bir PAAMK ülkesine kümülasyon kapsamında yeniden ihraç edilemez.

- Ancak, ihracat sırasında EUR.MED dolaşım Belgesi düzenlenmek istenmesi halinde firmalar 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesinden yararlanamazlar.(no-drawback rule)

DUPLİCATE (İKİNCİ NÜSHA)

Kaybolan onaylanmış ihracat evraklarının yerine yenisinin düzenlenerek verilmesi işlemidir. Bu işlem için yeni bir takım form daha önce onaylanmış evrakın aynısı olarak doldurulur. Dilekçe ekinde (EK-5) kaybolan evrakın bir adet fotokopisi ve faturası eklenerek yeniden onaylatılır.

 

Bilgiler Izmir ticaret odası web portalından alınmıştır. www.izto.org.tr