Air Freight
HAVA NAVLUNU
Havayolu ile yük taşıma ücreti.
Air Freight Insurance
HAVA TAŞIMA SİGORTASI
Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta.
Airway Bill
HAVA TAŞIMA SENEDİ
Havayolu taşımacılığında gerekli olan, gönderenin ismini, adresini, malların menşeini, nereye gideceğini, paket adedini,ağırlığını, miktarını, navlu ücretini ve değerini içeren belge.
ATR Document
ATR BELGESİ
*Malların Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiye’ye ihraç ve ithalinde kullanılan bir belgedir.
Barter
TAKAS
Takas, iki ayrı ülkedeki ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan bir ticaret şekli.
Bill of Carriage
HAMULE SENEDİ
Nakliye veya taşıma senedi de denir. Malı gönderenle nakleden arasında, malın ne şekilde nakledileceğine, teslim ve tesellümüne mahsus esasları kapsayan senettir.
Bill of lading (L/C)
KONŞİMENTO
Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.
Bill of Excange,Draft
POLİÇE
Senet metninde poliçe kelimesi veya yabancı dilde karşılığı olan kelimeyi, belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız bir havaleyi, ödeyecek olan muhatabın ad ve soyadını, keşide tarihi ve yerini, keşidecinin imzasını taşıyan senet.
Cash on Delivery
MAL KARŞILIĞI ÖDEME
İhraç edilen malın bedelinin, malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.
Cash Againts Documents (CAD)
VESAİK MUKABİLİ ÖDEME
İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalatçının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakını yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir.
CE Mark
CE İŞARETİ
Bir ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.
Certificate of Origin (c/o)
MENŞE ŞEHADETNAMESİ
Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösterir ve idari makamlarınca onaylanan ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.
Commercial Invoice
TİCARİ FATURA
Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır.
Confirmed Letter of Credit
TEYİTLİ AKREDİTİF
Amir banka tarafından, sağlamlaştırma ve doğrulayıcı yönde kendi sorumluluk ve taahhütlerini de ekleyerek açılan akreditif.
Conforming Bank
TEYİD EDEN BANKA
Akreditif bedelinin amir banka tarafından ödenmediğinde kendisi tarafından ödeneceğini lehdara taahhüt eden banka.
Correspondent Bank
MUHABİR BANKA
Akreditif işlemlerinde, ihracatçı ile ithalatçı arasında bağlantıyı sağlamakla görevli banka.
Cost and Freight (CFR)
MAL BEDELİ VE NAVLUN
Satıcı, malın varış limanına kadar olan tüm giderlerini karşılamakla yükümlü olup, yüklemeden sonraki hasar ve riskler alıcıya aittir.
Cost, CIF
MAL BEDELİ,SİGORTA VE NAVLUN
Insurance Freight Satıcı, Malın taşınması sırasında riskleri üstlenmekle birlikte, risklere karşı malı sigorta ettirmek ve bununla ilgili giderlere katlanmak zorundadır.
Customs Duty
GÜMRÜK RESMİ
İthal edilecek mallardan gümrük giriş tarifesi cetvellerine göre alınan vergi.
Delivered duty paid
DDP
Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim.
Delivered
DDU
Duty Unpaid
Gümrük resmi ödenmeden teslim.
Direct Bill of Lading
DOĞRU KONŞİMENTO
Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento.
Documents
VESAİK
Ticarette kullanılan konşimento, poliçe, konsolosluk faturası, uzman raporu gibi çeşitli belgelere verilen isim.
Documents Againts Acceptance
VESAİK MUKABİLİ KABUL
(DA) İthalatçının malları alabilmesi için gerekli vesaikin ancak ihracatçı tarafından keşide edilen poliçelerin kabulü karşılığında teslimi.
EUR 1 Document
EUR 1 BELGESİ
EUR 1 Belgesi Türkiye’nin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile Demir-Çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge.
Ex Works
EXW
Ticari işletmede teslim.
Forwarding Agent
NAKLİYAT ACENTASI
Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi, genellikle nakliye komisyoncusudur.
Freight
NAVLUN
Taşıyanın nam ve hesabına ödenecek olan eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.
Free Alongside Ship
FAS
Gemi doğrultusunda teslim.
Free on Board
FOB / GEMİ BORDASINDA TESLİM
Satıcı malın gemiye yüklenmesi için gerekli bütün işlemleri yapacak ve doğabilecek risklere katlanacaktır. Alıcı ise gemiyi tutacak ve geminin gelişini satıcıya zamanında bildirecektir. Mal gemiye yüklendikten sonraki tüm masraf ve rizikolar alıcıya aittir.
Free Carrier
FCA
Taşıyıcıya teslim.
Freight Insurance
NAKLİYAT SİGORTASI
Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta.
Freight İnvoice
NAVLUN FATURASI
CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğini doğrulamak için konşimento üzerine “ navlunu ödenmiştir.” kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında, malların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterir.
Free Zone
SERBEST BÖLGE
Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.
Irrevocable Letter of Credit
GAYRI KABİLİ RÜCU AKREDİTİF
İthalatçının kararlaştırılan şartları tamamen yerine getirmesi üzerine,akreditifvadesinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edileceği veya ödeneceği konusunda kesin bir taahhüt içeren akreditif.Tarafların isteği veya onayı olmadan iptal edilemez ve hükümleri değiştirilemez.
ISO 9000 Certificate
ISO 9000 BELGESİ
ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesi, son ürünün kalitesinden çok ürün ve işletme yönetiminde. Ürün tasarımında kullanılan deney ve muayene yöntemlerinde, ürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol altında tutmak için gerekli organizasyon yapısında uygulanacak kılavuzları içeren bir TOPLAM KALİTE GÜVENCESİ “ standartıdır.
Letter of Credit
AKREDİTİF ( L/ C )
İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilerek poliçeyi ya da kabul edeceği konusunda ihracatçıya yaptığı taahhüttür.
London Interbank offered rate
LİBOR
Londra para piyasasında yürütülen işlemlerde, birinci sınıf bankaların kullandığı kredilere uygulanan faiz oranlarını göstermektedir.
Marine Bill of Lading
DENİZ KONŞİMENTOSU
Gemi acentası veya kaptanı tarafından düzenlenerek “ yükletene verilen, malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde taşınarak gönderilene teslim edileceğini gösteren, malı temsil eden ve üzerinde tasarruf hakkı sağlayan “ kıymetli evrak niteliğindeki belge.
Manifesto Cargo
MAL MANİFESTOSU
Kaptanın gemi ile taşıdığı yükün neden ibaret olduğunu gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılan bildiri.
Order Bill of Lading
EMRE YAZILI KONŞİMENTO
Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento.
Order
ORDİNO
Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere vapur acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.
Original İnvoice
ORİJİNAL FATURA
Gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan ve ihracatçı tarafından düzenlenerek alıcıya gönderilen fatura. Bu faturalarda ayrıca satışın şekli ve ödeme koşulları da gösterilir.
Original Manifest
ORİJİNAL MANİFESTO
Hareket limanlarında her boşaltma limanı için ayrı ayrı düzenlenen ve hareket limanındaki gümrük memurları tarafından imza olunmuş şekilde boşaltmanın yapılacağı liman gümrüklerine ibraz olunan manifestolar.
Pier to Pier
RIHTIMDAN RIHTIMA (LCL / LCL)
Kargonun hazırlanması ve boşaltılması işlemi taşıyıcı tarafındagerçekleştirilir. Her iki işlemde taşıyıcının tesislerinde yapılır.
Pre-shipment Finance
SEVK ÖNCESİ FİNANSMAN
İthalatçıdan siparişi alan ihracatçının, ihraç malı üretmek, satın almak ve/veya göndermek için ihtiyaç duyduğu, işletme sermayesi özelliğinde olan bir finansman türü.
Proforma İnvoice
PROFORMA FATURA
Alıcıya satılacak malın cinsi,kalitesi,tahmini fiyatı ve bedeli,satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşididir.
Post-shipment Finance
SEVK SONRASI FİNANSMAN
Malların sevkiyle, ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.
Re-Export
RE-EKSPORT (İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN İHRACI)
İthal rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı. Özellikle arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır.
Revocable letter of credit
KABİLİ RÜCU AKREDİTİF
Akreditif açan banka tarafından her an iptal edilebilen akreditif.
Revolving Letter of Credit
ROTATİF AKREDİTİF
Verilen talimatla tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditif. Bu tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal edilen ithalatçı tarafından açılır.
Stand By Letters of Credit
GARANTİ AKREDİFİ
Bir bankanın bir borcun ödenmemesi veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine belli miktardaki bir parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektuptur.
Supervising Company
GÖZETLEME ŞİRKETİ
Malı ihracatçı ve/veya alıcı adına ihraç veya ithal noktasında ağırlık, miktar, kalite gibi konularda kontrol edip, rapor veren tarafsız şirketler.
Shipping Document
SEVK VESAİKİ
Fatura, konişmento, koli listesi, menşei şehadetnamesi ATR Belgesi, sigorta poliçesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracatçının bankası tarafından, şubesine veya ithalatçının ülkesindeki aracı bankaya gönderilip, söz konusu bankanın ithalatçı poliçeyi ödediği veya kabul ettiği zaman teslim ettiği vesaik.
Transport Documents
NAKLİYE VESAİKİ
Malın yüklenmek veya sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren vesika.
Tariff Number
TARİFE NUMARASI
Gümrük ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal grupları için saptanan numaralardır.
Transit Transport
TRANSİT TAŞIMA
Çıkış ve varış noktaları bir aktif taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında,diğer akit taraf üzerinden yapılan yolcu ve/veya eşya taşımaları.
Transit Trade
TRANSİT TİCARET
Türkiye’ye net döviz sağlanması kaydıyla, kendi kaynaklarımızdan döviz tahsis edilerek veya döviz tahsis edilmeksizin satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılmasıdır.
Uncorfirmed Letter of Credit
TEYİTSİZ AKREDİTİF
Bu tür akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdara bildirmekle yetinir.